digitale tool praktijknetwerk bijenbestuiving17-03-2015: Digitale tool toont voedselaanbod honing- en wilde bijen

Voor boeren, maar ook burgers, die inzicht willen in het voedselaanbod voor bijen, is er een nieuwe website: www.drachtkalender.nl. De gratis tool is ontwikkeld in opdracht van het praktijknetwerk BIJenBESTUIVING. Wie op de site de beplanting rond erf en bedrijf aanvinkt, berekent daarmee het voedselaanbod gedurende het jaar. Ook geeft de website praktische tips om tekorten in nectar of stuifmeel aan te vullen en daarmee de leefomstandigheden voor de bij te verbeteren.

Kruisbestuiving
Het belang van bijen wordt door steeds meer boeren en burgers onderkend. Bijen, zowel honing- als wilde bijen hebben stuifmeel en nectar nodig voor bestuiving en bevruchting van voedselgewassen (zoals bijvoorbeeld appel, aardbei en pompoen). Verder zorgen bijen voor kruisbestuiving in de natuur en biodiversiteit in het landschap. Het gebruik van insecticiden in de landbouw, luchtvervuiling en onvoldoende voedselaanbod in de vorm van stuifmeel en nectar bedreigen de bij. Kennis over het voedselaanbod voor deze nuttige insecten is dus relevant.

Potentieel
De drachtkalender geeft direct inzicht hoeveel stuifmeel en nectar er in en rondom het boerenbedrijf potentieel aanwezig is, en in welke periode. Ook wordt duidelijk welke bomen, struiken en gewassen veel voedsel opleveren, en welke weinig. Gewassen zoals karwij, lijnzaad en kruidenrijke graslanden zijn verdwenen uit het agrarisch landschap, terwijl die veel voedsel leveren. Door de drachtkalender in te vullen, ziet de gebruiker direct wanneer bijen tekort komen, en hoe dit verholpen kan worden met extra aanplant van bijvoorbeeld bloemenstroken, bloeiende gewassen of houtsingels.

Het praktijknetwerk
De website www.drachtkalender.nl, en de bij-behorende applicatie, is een van de producten van het praktijknetwerk BIJenBESTUIVING (2013-2015). Hierin werken imkers en boeren samen aan een bij-vriendelijk landschap door teelttechnieken en agrarisch natuurbeheer af te stemmen op de honingbij en wilde bijen. Ze worden begeleid door het Louis Bolk Instituut. Het netwerk wordt gefinancierd door het bedrijfsleven, het Ministerie van Economische Zaken en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Meer informatie: www.boerenmetbijen.nl.

« Nieuwsoverzicht