UAV opstarten vanuit de handg24-07-2012: Onbemande vliegtuigjes helpen bij precisie-akkerbouw

Met behulp van camera’s aan onbemande vliegtuigjes, en sensoren aan trekkers, brengen telers in het netwerk ‘Sparen met precisie’ de gewasgroei op hun percelen in kaart. In vijf regiogroepen werken zij aan het vertalen van de gemeten verschillen naar plaatsspecifieke bemestingsadviezen. Doel van de akkerbouwers is het praktijkrijp maken van nieuwe technieken op het gebied van precisielandbouw, in dit geval gericht op het efficiënter inzetten van dierlijke mest.  

Precisielandbouw is al jaren hot item in de akkerbouw, maar na de snelle opkomst van nauwkeurige positiebepaling en stuurautomaten, lijkt de ontwikkeling even stil te staan. Lijkt, want op verschillende plekken proberen akkerbouwers meer te halen uit plaatsspecifiek werken. Zij willen met minder meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en irrigatiewater een betere groei, opbrengst en kwaliteit realiseren. Grootste probleem is vooralsnog het gebrek aan objectieve metingen aan het gewas en de vertaalslag naar de advieshoeveelheden die horen bij de gemeten verschillen. De variabele verdeeltechniek is er, al zijn er nog nauwelijks precisietechnieken met automatische sturing in gebruik.

Telers vinden de voordelen op dit moment nog niet opwegen tegen de nadelen en vrezen voor opbrengstverlies. De huidige technieken van gewasmeting zijn arbeidsintensief (monsteranalyses), te duur (werktuigsensoren) of kunnen niet met voldoende betrouwbaarheid de gegevens leveren op het moment waarop ze nodig zijn (satelliet) om de bemesting of andere teeltmaatregel op het juiste moment uit te voeren. Ook het uitwisselen van data is soms lastig. Toch heeft onderzoek en enkele praktijktesten aangetoond dat er wel degelijk besparingen mogelijk zijn.

Verspreid over Nederland hebben boeren al een begin gemaakt met het praktijkrijp maken van nieuwe, veelbelovende technieken. In dit praktijknetwerk worden de initiatieven zo veel mogelijk bij elkaar gebracht. In 5 regio’s wordt gewerkt aan het vinden van een passende techniek voor gewasgroeimetingen, het inschatten van de werking van dierlijke mest en het aan de hand van het mineralengehalte plaatsspecifiek toedienen van de mest met behulp van precisie-apparatuur.
Deze regio’s zijn:

  • Noord-Groningen; pootaardappel klei            
  • Drenthe & Oost-Groningen; aardappel zand
  • Flevoland; Bio- en gangbare teelt
  • ZW-Nederland;  Aardappelen klei                              
  • Oost-Brabant; aardappel zand

trekker met sensorenPer gebied gaat het gemiddeld om 10 telers. Vanuit het netwerk wordt zoveel mogelijk samenwerking gezocht met andere regionale projecten op dit gebied, zoals IJkakker in Noord Nederland, PPL-projecten en projecten van het Masterplan MineralenManagement.

De bedoeling van de telers is om te komen tot een praktische en rendabele toepassing van sensingtechnieken en plaatsspecifieke toedieningstechnieken. Zij gaan er op het eigen bedrijf mee aan de slag, om vaardigheden op te doen. Via open dagen en bijeenkomsten zoals de akkerbouwvelddag in Lelystad willen zij hun vorderingen ook bij de rest van de sector onder de aandacht brengen.

Daarnaast is er op PPO Lelystad een demoveld aardappelen aangelegd met verschillende stikstoftrappen. Op dit veld worden verschillende technieken voor gewassensing toegepast. Het doel hiervan is om technieken te onderzoeken op praktische bruikbaarheid voor het meten van gewasgroei en stikstofgehalte.

Het gaat om de volgende technieken:

Techniek

Uitgevoerd door

Plantsapmetingen

DLV Plant en CAH Dronten

Aardappelmonitoring

ALTIC

Handsensoren Greenseeker, Cropcircle Rapidscan

BLGG Research, CAH Dronten

Trekkersensor Yara ALS N sensor

CAH/PTC+ Dronten

Trekkersensor Greenseeker

CAH/PTC+/Agrometius

UAV Spectraalmetingen en
Luchtfotografie

Terrapshere/Aurea Imaging ikv FieldCopter
Ecoflight luchtfotografie/Infrarood

Heeft u interesse in meer informatie over de techniek van gewassensing of deelname aan een netwerkgroep, meld dit dan per mail bij de projectleider.

Ook is het netwerk op zoek naar studenten van de HAS die mee willen werken bij het werk op de demovelden, het uitwerken van de data en resultaten en het doen van onderzoek naar technische achtergronden.

Meer informatie bij de projectbegeleider:
Herman Krebbers, e-mail: h.krebbers@dlvplant.nl of 06-53400066.« Nieuwsoverzicht