Milieurozen25-06-2012: Rozentelers leggen duurzaamheidsprestaties langs de lat

In het praktijknetwerk ‘Klimaat, bodem en biodiversiteit in duurzame boomteelt’ werken Brabantse rozentelers aan een verdere verduurzaming van hun teelt. Zij nemen onder andere hun klimaatprestaties kritisch onder de loep. Dat doen zij aan de hand van de klimaatlat van het CLM; een model dat de broeikasgassituatie van een bedrijf kan berekenen. Naast het beperken van emissies willen de telers hun kennis verdiepen op gebied van bodemkwaliteit en biodiversiteit. De telers zien ‘duurzaam ondernemen’ als cruciaal voor de toekomst van hun bedrijven.

De kerngroep van het netwerk bestaat uit vijf rozentelers in de regio Cuijk/Boxmeer. Zij kweken rozen in de vollegrond in allerlei stadia: van zaailingen en stammen tot stekken en geoculeerde rozen. Hun teeltwijze is gericht op een kwalitatief hoogwaardig eindproduct en een zo gering mogelijke belasting van het milieu met (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Deze milieuvriendelijke werkwijze levert enkele kwekers nu al het Milieukeurcertificaat op. Maar dat gaat ze nog niet ver genoeg. Door het oprichten van het praktijknetwerk kunnen zij deskundigen raadplegen om verdere stappen te zetten op gebied van duurzaamheid. Ze worden daarbij ondersteund en begeleid door Cultus Agro Advies in samenwerking met CLM.

Wat precies duurzaam is, is niet altijd even duidelijk. Neem het aanvoeren van mest. Een gezonde bodem en efficiënte toediening van mest zijn belangrijke onderdelen van een duurzame teelt. De keuze van de mest heeft echter ook invloed op klimaat en biodiversiteit. Het ontbreekt de telers op dit moment aan kennis om in te schatten of zij op dit punt verdere verbeteringen kunnen realiseren. De benodigde kennis is er wel, maar zit volgens de telers verspreid over verschillende instanties en deskundigen. Naast het ontsluiten van deze kennis, willen de rozentelers ervaring opdoen met alternatieve teeltmaatregelen. 

Samengevat willen de telers met het project de volgende vragen beantwoorden: Welke maatregelen geven een goed teeltresultaat, dragen bij aan een gezonde bodem op de langere termijn, dragen bij aan biodiversiteit én zijn goed voor het klimaat? En zijn ze effectief toe te passen onder verschillende teeltomstandigheden?

Activiteiten 2012 in het kort:

  • toepassing compost en dierlijke mest,
  • onderzoek vruchtwisseling met erwt en spinazie,
  • aandacht voor bodemleven bij gewasbescherming,
  • doorrekenen organische-stofbalans van de bodem,
  • doorrekenen emissies van broeikasgassen.

Toelichting:
Organische stof in de bodem is belangrijk als voedselbron voor nuttige bodemorganismen en een goede bodemstructuur waarin gewassen goed kunnen groeien. Organische stof is afkomstig van gewasresten en dierlijke mest. De rozenkwekers gaan op verschillende manieren organische stof toevoegen aan hun bodem, door te experimenteren met mestsoorten, maar ook door de gewassen in het bouwplan te beoordelen op de kwaliteit van de achterblijvende plantenresten.

Het afwisselen van gewassen is belangrijk om slechte schimmels en aaltjes geen kans te geven, maar is ook goed voor de bodemstructuur. Afwisselend diep en ondiep wortelende gewassen zorgen voor meer ruimte in de bodem voor lucht en water. Bodemorganismen zorgen hier ook voor. De rozenkwekers krijgen meer inzicht in het effect van gewassen, mest en het bodemleven door de bodem van hun eigen percelen te beoordelen. De kwekers bespreken gewasbeschermingstrategieën die gericht zijn op een lage inzet van middelen en het sparen van nuttige organismen.

 « Nieuwsoverzicht