Rijenbemesting03-05-2012: Praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg van start

In het Praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg zijn dit voorjaar tien akkerbouwers, veehouders en agro-mkb bedrijven aan de slag gegaan om een systeem van rijenbemesting op te zetten dat ook onder Zuid-Limburgse omstandigheden voldoet. Daarbij denken zij aan het combineren van conventionele technieken met zeer nauwkeurige positiebepaling (RTK-GPS). De ondernemers hopen op die manier de aangevoerde mineralen beter te kunnen benutten en het risico op uit- en afspoelen verder te verkleinen.

Een deel van de agrarische gronden in Zuid-Limburg ligt in grondwaterbeschermings-gebied. Akkerbouwers en veehouders in deze gebieden nemen al diverse maatregelen om het risico op nitraatuitspoeling te verkleinen. Een aantal landbouwers meent dat door het toepassen van rijenbemesting met behulp van RTK-GPS een nog grotere winst behaald moeten kunnen worden. Onbekend is echter of deze techniek goed functioneert in het Zuid-Limburgse heuvellandschap. Praktijkonderzoek moet duidelijk maken welk systeem van rijenbemesting rendabel toegepast kan worden en of dat het beste kan met organische mest, kunstmest of beide. Behalve het testen van de techniek wordt hiervoor gemeten aan gewasopbrengst en nitraatuitspoeling.  

Binnen het praktijknetwerk worden veldproeven en praktijkproeven (demo’s) aangelegd, waar regelmatig demonstraties en excursies zullen zijn. In 2012 worden proeven aangelegd in aardappelen en maïs. Bij aardappel wordt verschil gemaakt in volvelds aanwenden van organische mest met een schijveneginjecteur en toediening in de rij met een bouwlandinjecteur. Ook wordt er voor het poten volvelds KAS en Urean toegediend en wordt er geëxperimenteerd met verschillende doseringen in de rij. Daarnaast is er een object met mineralenconcentraat.

In de maïsproef wordt de organische mest volvelds en in de rij toegediend. Een aanvullende kunstmest wordt in de vorm van KAS in de rij gegeven, in verschillende doseringen. Ook is er een object aangelegd waarbij alleen in de rij wordt bemest met organische mest.

WUR-PPO, Proefboerderij Wijnandsrade, DLV-Plant en AgriConnection zijn betrokken bij de organisatie en uitvoering van het Praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg. Het netwerk heeft een looptijd van 3 jaar.
Het project wordt mede gefinancierd door WML; Waterleiding Maatschappij Limburg.« Nieuwsoverzicht