subsidies22-12-2011: Glastuinders meten aan rookgassen

De glastuinders in het praktijknetwerk Masterplan CO2 2020 gaan het komende half jaar metingen doen aan de kwaliteit van rookgassen, afkomstig uit hun warmtekrachtkoppeling (WKK) met rookgasreiniger. De tuinders denken dat ze door het beter monitoren van de kwaliteit van deze rookgassen een hogere productie kunnen halen. Hoe zuiverder de CO2  uit de uitlaatgassen van deze verbrandingsmotor hoe beter de groei en productie.

De tuinders besloten tot deze proef naar aanleiding van de Innovatie Arena ‘CO2 voor de teler’, een bijeenkomst georganiseerd door het netwerk in samenwerking met Greenport Campus. Hieraan werkten diverse partijen mee, zoals LTO Glaskracht en het Productschap Tuinbouw. De meeste bezoekers gaven aan dat rookgaskwaliteit een belangrijk item is waar de praktijk direct wat mee kan. Hieruit zijn twee deelprojecten ontstaan die de komende periode zullen worden uitgewerkt:

  1. Doen van een halfjarig onderzoek in de praktijk, waarbij twee kassen met tomatenteelt met elkaar worden vergeleken. Een kas zal hierbij actief gemonitord en geregeld worden op rookgaskwaliteit en een kas zal op de traditionele manier rookgassen toegediend krijgen. Na afloop van dit onderzoek hoopt het netwerk een relatie te kunnen leggen tussen de doseerstrategie en de productie. In dit onderzoek wordt kennis uitgewisseld tussen  telers en WUR.
  2. Doen van metingen (duur : 4 weken) bij acht telers om het betreffende bedrijf te scannen op rookgaskwaliteit in de kas/schuur. De teler doet hierbij kennis op over de wijze van monitoring en zal zijn doseerstrategie daarop aanpassen.

Vier thema’s
In het praktijknetwerk Masterplan CO2 2020 zoeken glastuinders samen naar mogelijkheden om in te spelen op het slinkende aanbod van CO2. Na een eerste verkenning hebben netwerkbegeleiders Stefan Persoon en Steef van der Knaap van Inno-Agro, samen met de begeleiders Ferdi van Elswijk en Rene van Dop van telersvereniging TTO (Tuinbouw Techniek Ontwikkeling), de volgende thema’s benoemd:

•Kwaliteit
•Bronnen
•Opslag/ongelijktijdigheid-probleem
•Gebruik

Een van de doelen van het project is om de kwekers, het onderzoek en het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen en gezamenlijk de problematiek aan te pakken. Daarom zijn er meerdere gesprekken gevoerd met zowel LTO Noord Glaskracht als met het programma Kas als Energiebron (PT en EL&I). Daaruit kwam naar voren dat er veel ontwikkeling en onderzoek plaatsvindt op het vlak van CO2, waar niet alle telers weet van hebben. Omgekeerd hebben onderzoeksinstellingen en de standsorganisaties grote behoefte aan input vanuit de telers. Om deze partijen dichter bij elkaar te brengen is TTO een samenwerkingsverband aangegaan met de Greenport Campus en hebben zij de Innovatie Arena ‘CO2 voor de teler’ op de Demokwekerij georganiseerd.

Innovatie Arena ‘CO2 voor de teler’
De Innovatie Arena ‘CO2 voor de teler’ is een doorlopende tentoonstelling geweest waarbij  15 geselecteerde partijen middels een posterpresentatie, video of productpresentatie hebben laten zien wat zij doen. Zo hebben onderzoeksinstellingen de laatste relevante onderzoeksresultaten gepresenteerd, toeleveranciers toelichting gegeven op de mogelijkheden van hun product en zijn kwekers aan het woord gekomen om te praten over hun praktijkervaringen. Het ultieme doel was om na afloop van de arena afstemming te hebben tussen wat mogelijk is en waar behoefte aan is op korte- en lange termijn (onderzoek en ontwikkeling). Met ongeveer 90 verschillende bezoekers en organisaties en de discussies die tijdens de arena zijn ontstaan, kan het netwerk concluderen dat de verschillende partijen weer een stap dichter bij elkaar staan.  

Voor meer informatie over deze onderzoeken kunt u contact opnemen met Steef van der Knaap van Inno-Agro (M: steef@inno-agro.nl  /  T: 06-20356021).

« Nieuwsoverzicht