carpoolplaats11-5-2011: Brabantse boomkwekers werken aan duurzaamheid

In de regio Midden-Brabant is veel discussie over hoe een duurzame boomteelt er uit moet zien. Kwekers zijn, vaak nog individueel, bezig met de vraag hoe zij dit op hun bedrijf concreet kunnen vormgeven. Maar ook de maatschappelijke omgeving heeft er zo zijn ideeën over. In het praktijknetwerk ‘Duurzame boomteelt in de praktijk’ werken boomtelers samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties aan de invulling ervan.

Het doel van het praktijknetwerk is te komen tot een situatie waarin boomkwekers op een economisch en ecologisch verantwoorde manier hun werk kunnen doen, en tegelijkertijd recht doen aan de landschappelijk waardevolle omgeving (nationaal landschap Het Groene Woud). Samen met hun maatschappelijke omgeving werken de boomkwekers aan de volgende thema’s:

  • inpassen van bedrijven in het landschap
  • onderzoeken van de mogelijkheden voor samengaan cultuurhistorisch landschap en boomkwekerij
  • ontwikkelen van efficiënt en veilig transport
  • grondwaterregulering
  • zorgvuldig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  • preventie/hergebruik van afvalmateriaal

Het praktijknetwerk sluit aan bij het initiatief Greenport Midden-Brabant, waarin kwekers elkaar al eerder opzochten. Nu staat kennismaking tussen de boomkwekers en hun maatschappelijke omgeving, en met elkaars belangen en drijfveren, centraal.

Voor meer informatie: Anja Hagendoorn van RMB, bureau voor de leefomgeving.

« Nieuwsoverzicht