Attentiemail Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw

Indien deze e-mail niet goed wordt weergeven, bekijk dan hier de webversie.
Aan- of afmelden? Klik hier.

Attentiemail 12 december 2012

moderne aardappelbewaring07-12-2012: Aardappeltelers brengen duurzaamheid in de bewaarplaats

Voor het eerst sinds jaren gaat er in de akkerbouwsector weer een groot bewaaronderzoek van start. Vier groepen aardappeltelers verdeeld over vier akkerbouwregio’s (ZO, ZW, Centraal en Veenkoloniën) zoeken in het netwerk 'Slim en kostenbesparend bewaren' naar mogelijkheden voor een lager energieverbruik en het optimaliseren van de productkwaliteit. Naast meer inzicht in hun bewaarprestaties willen de telers actief bijdragen aan een lagere Carbon Footprint van de aardappelketen.  meer »

duurzaamgrondgebruik06-12-2012: ‘Extra lage residu-eisen niet zonder meer haalbaar’

Om in de toekomst te voldoen aan scherpere residu-eisen van supermarktketens zijn nieuwe teeltmaatregelen nodig. Dat concluderen de telers in het praktijknetwerk “MRL in vollegrondsgroenten”, na een recente bijeenkomst met vertegenwoordigers van Hessing Supervers, The Greenery en Bayer CropScience. Uit proeven blijkt dat de 50%-norm in sommige gewassen best haalbaar is, maar dat dit in andere gewassen leidt tot kwaliteitsverlies door een te hoge ziekte- en plaagdruk. In teeltseizoen 2013 gaan de  meer »

bloemenkas in de Bommelerwaard04-12-2012: Siertelers bundelen krachten voor schone Bommelerwaard

In het netwerk 'Optimalisatie grondgebonden teelt Bommelerwaard' gaan 46 siertelers uitzoeken hoe zij hun grondgebonden teelten onder glas schoner kunnen maken. De tuinders willen duurzaam ondernemen en zich daarmee voorbereiden op toekomstige emissie-eisen. Binnen het netwerk bekijken zij hoe nieuwe werkwijzen en technieken kunnen helpen voorkomen dat restanten van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen het oppervlaktewater bereiken.

Het netwerk inventariseert  meer »

weekmarkt04-12-2012: De Boer-Op-Streek-Markt

Het praktijknetwerk ‘De Boer-Op-Streek-Markt' wil komen tot een vernieuwende marketing- en communicatiestrategie voor biologische boerenmarkten, met de Biologische Boerenmarkt in Utrecht als aanjager en voorbeeld. Men wil het duurzame verkoopkanaal promoten bij nieuwe doelgroepen en zo meer omzet genereren.
Een behoorlijk aantal (biologische) agrarische ondernemers verkoopt de producten direct op een van de bijna 40 Biologische Boerenmarkten in Nederland of op verschillende streekmarkten. De ‘boerenmarkt’ is in en trekt veel aandacht. Steeds  meer »

ACRRES Zonneweide Lelystad28-11-2012: Zonne-energie doorgelicht op symposium Join the Sun

Hoe benut je zonne-energie efficiënt en is een grootschalige toepassing ook zonder subsidie rendabel? Deze en meer veel vragen komen aan de orde op het symposium ‘Join the Sun’ van het praktijknetwerk Energiegilde en ACRRES, op 13 december in Lelystad.
Interesse in de actuale stand van zaken? Kijk dan snel voor de details in de uitnodiging.

 meer »

appels21-11-2012: Holografische roofvogel houdt zangvogels uit fruit

Fruittelers in het netwerk ‘Vogels in het Betuws fruit' hebben samen met een leverancier van vogelwerende middelen een holografische roofvogel ontwikkeld, die moet voorkomen dat kleine zangvogels schade aanrichten. Deze vogels houden niet van schitteringen en niet van de aanwezigheid van roofvogels. Dit is nu gecombineerd in het nieuwe afweermiddel. De holografische vogel wordt tussen de windhaag en het fruitperceel gehangen. Volgend jaar gaan de fruittelers er op grotere schaal mee aan de slag.

De fruittelers in het  meer »

appels21-11-2012: Vogelwering centraal op NFO-avonden

In samenwerking met het netwerk ‘Vogels in het Betuws fruit' houdt de Nederlandse Fruitteelt Organisatie (NFO) eind deze maand twee bijeenkomsten over het weren van vogels. Netwerkbegeleider Radboud Vorage zal op deze avonden nieuwe inzichten en ervaringen uit het netwerk toelichten, die helpen bij het voorkomen van schade. De fruittelers in het netwerk hebben afgelopen seizoen volop geëxperimenteerd met het combineren van bekende en nieuwe vogelwerende technieken.

De  meer »

veldexcursie nietkerende grondbewerking14-11-2012: Bijeenkomsten groenbemesters en gewasbescherming bij Niet Kerende Grondbewerking

Het praktijknetwerk ‘Niet Kerende Grondbewerking (NKG)’ organiseert dit najaar twee bijeenkomsten met daarin extra aandacht voor groenbemesters en het effect van NKG op de gewasbescherming. De eerste bijeenkomst is op donderdag 22 november bij akkerbouwer Wim Stegeman in Lelystad, de tweede op maandag 3 december bij Leen Otte in Hooge Zwaluwe. Het programma vindt u in de uitnodiging.  meer »

Poster bolkwaliteit lelie09-11-2012: Schuurposter ziektebeelden helpt lelietelers bij het leveren van kwaliteit

Het praktijknetwerk ‘management-, kwaliteit- en registratiesysteem lelieteelt' heeft een poster ontwikkeld voor lelietelers en hun medewerkers in de schuur om ziektes en afwijkingen in lelies te herkennen. De poster toont 13 foto’s van bollen met ziektes en afwijkingen, die niet thuishoren in een gezonde partij. De poster helpt bij het instrueren van medewerkers. Naast Nederlands is de ondertitel ‘haal  meer »

een bij op een bloem08-11-2012: Akkerbouwers helpen bijen aan voedsel

Hoe kun je de overwinteringskansen van bijenvolken vergroten? In het praktijknetwerk ‘Bijen op de akkers’ gaan akkerbouwers in Oost-Groningen samen met imkers op zoek naar antwoorden. Het doel van de partijen is om de bijensterfte terug te dringen door bestaande akkerranden en andere akkernatuur slimmer in te richten.

Over de hele wereld is bijensterfte een actueel en urgent vraagstuk. In 2009 ging in de VS en Canada 30 procent van de bijen dood, bijna vier keer zo veel als de natuurlijke volksterfte. In Europese  meer »

Open dag asperge06-11-2012: Aspergetelers onder indruk van groeikracht kluitplanten

De open dag van het praktijknetwerk ‘Vernieuwd teeltsysteem asperges', op 25 oktober, heeft meer dan vijftig geinteresseerde aspergetelers getrokken. De telers toonden zich onder de indruk van de groeikracht van de kleine potplanten, die zij op het demoperceel konden vergelijken met het traditionele teeltsysteem. Veel telers waren nog onbekend met het nieuwe teeltsysteem. Vandaar dat ook uitleg over de eerste ervaringen uit Duitsland met belangstelling werd gevolgd.

Het praktijknetwerk ‘vernieuwd teeltsysteem  meer »

Stedelijke agglomeratie in Almere06-11-2012: Netwerk brengt regionaal voedsel naar de stad

Hoe herstel je de link tussen consument en de boer en tuinder om de hoek? Dat is de vraag waar het netwerk ‘Duurzaam regionaal voedsel voor de stad’ zich over buigt. Vanuit Noord Holland en Flevoland willen de netwerkdeelnemers structureel producten leveren in Amsterdam en Almere. Hierdoor weet de consument wat hij eet, is er een faire prijs mogelijk en worden voedselkilometers en broeikasgasemissies beperkt.

Binnen het netwerk werken akkerbouwers, tuinders en veehouders samen met ketenpartners  meer »

Appelras Natyra02-11-2012: Beter zicht op bio-appel Natyra

De fruittelers in het praktijknetwerk ‘Nieuwe rassen: nieuwe kansen voor biologische appels' hebben de afgelopen maanden zowel in Nederland als in Duitsland aanplant van het nieuwe ras Natyra bekeken en beoordeeld. Zij constateren dat de kwaliteit van het plantmateriaal is verbeterd en hebben beter zicht op de groeikarakteristieken van het ras.

Lees een uitgebreid verslag van de bevindingen.  meer »

© Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw 2011.
Deze website wordt gehost door Wageningen UR en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
Mail vragen en opmerkingen over de Website Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw naar: webmaster.asg@wur.nl