Attentiemail Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw

Indien deze e-mail niet goed wordt weergeven, bekijk dan hier de webversie.
Aan- of afmelden? Klik hier.

Attentiemail 10 mei 2012

Koolzaad07-05-2012: Koolzaadtelers op zoek naar meer rendement

Koolzaadtelers in Groningen gaan in het praktijknetwerk Koolzaad, Teeltoptimalisatie en Afzetverbreding werken aan een beter rendement van de Nederlandse koolzaadteelt. Zij doen dit door teeltkennis uit Duitsland te vertalen naar de Nederlandse omstandigheden en wetgeving. Ook gaan zij zich bezighouden met de promotie van koolzaadolie als spijsolie. De telers hopen dat het gewas op die manier weer een vaste plek in het bouwplan kan krijgen.

Het saldo van de Nederlandse koolzaadteelt kan  meer »

Logo Multifunctionele landbouwNET07-05-2012: Nieuwe website voor Multifunctionele landbouw

Op de afsluitende bijeenkomst van de Taskforce Multifunctionele Landbouw is de nieuwe website voor de multifunctionele sector gepresenteerd: www.multifunctionelelandbouw.net. De deelnemers van het project Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap maken hier inmiddels goed gebruik van.

MultifunctionelelandbouwNET is  meer »

Rijenbemesting03-05-2012: Praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg van start

In het Praktijknetwerk Rijenbemesting Zuid-Limburg zijn dit voorjaar tien akkerbouwers, veehouders en agro-mkb bedrijven aan de slag gegaan om een systeem van rijenbemesting op te zetten dat ook onder Zuid-Limburgse omstandigheden voldoet. Daarbij denken zij aan het combineren van conventionele technieken met zeer nauwkeurige positiebepaling (RTK-GPS). De ondernemers hopen op die manier de aangevoerde mineralen beter te kunnen benutten en het risico op uit- en afspoelen verder te verkleinen.

Een deel van de  meer »

mestkleikluiten01-05-2012: Pitch voor subsidieaanvraag ‘grote praktijknetwerken’ 2012

Van 1 tot en met 31 mei 2012 kunt u subsidieaanvragen indienen voor grote en kleine praktijknetwerken. Vraagt u aan voor een ‘groot praktijknetwerk’, dan kunt u meedoen aan een ‘open pitch’ op proefboerderij Zegveld. Zo kunt u bij de voorbereiding inhoudelijk advies krijgen van onafhankelijke deskundigen. Voor de voorbereiding bij een klein praktijknetwerk kunt u gebruik maken van een quickscan.

Open pitch: wanneer en waar?

Op woensdag 9 en vrijdag  meer »

oproep01-05-2012: Gezocht: aardappeltelers die dierlijke mest gebruiken

De deelnemers aan het praktijknetwerk ‘Verbetering mestbenutting aardappelteelt’ willen graag in contact komen met andere loonwerkers/akkerbouwers die in het voorjaar mest toedienen op aardappelland, om ervaringen over technieken uit te wisselen.

U kunt uw reacties doorgeven aan de netwerkbegeleider Herman Krebbers op h.krebbers@dlvplant.nl of telefoon 06-53400066.


 meer »

mestkleikluiten01-05-2012: Demonstratie mesttoediening aardappelen goed bezocht 

Op 18 april is op PPO in Lelystad een demoveld aangelegd met verschillende technieken van mesttoediening op aardappelland, zowel voor als na het poten. Dit gebeurde in het kader van het praktijknetwerk ‘Verbetering mestbenutting aardappelteelt’. Ook werd er aandacht besteed aan de toepassing van mineralenconcentraat. De resultaten zijn te zien op de Akkerbouw Velddag van 27 juni. Er staat dan ook weer een demonstratie gepland van  meer »

kluit-asperge24-04-2012: Aspergetelers verkennen opkweek uit perspotten 

In het praktijknetwerk ‘Vernieuwd teeltsysteem asperges’ verkennen aspergetelers in Zuidoost-Nederland het gebruik van perspotten in combinatie met fertigatie. Op een proefveld vergelijken zij deze manier van telen met gangbaar opgekweekt plantmateriaal. Het gebruik van kluitplantjes verkleint het risico op insleep van ziekten en de telers verwachten dat ze beter aanslaan. Met de fertigatieslangen voorzien zij de kleinere plantjes gericht van water en meststoffen.
 meer »

mestkleikluiten23-04-2012: Maïs in de klei zonder harde kluiten 

Twee groepen melkveehouders in de kleigebieden rond Den Bosch gaan in het praktijknetwerk ‘Harde Kluiten’ uitzoeken hoe zij het beste maïs kunnen telen met gebruik van dierlijke mest. Door de vervroeging van het uitrijverbod in de herfst, worden zij min of meer gedwongen om de mest in het voorjaar op het land te brengen, wanneer de bodem kwetsbaar is. De kans op harde kluiten en een slecht zaaibed is dan groot. De veehouders leggen demo’s aan waarin nieuwe strategieën en technieken worden  meer »

miniknollen pootaardappelen23-04-2012: Naar een duurzame agroketen zilte aardappelen 

Op 9 maart 2012 is het praktijknetwerk 'zilte aardappelen' van start gegaan. Een groep van acht telers uit Zeeland, Groningen, Friesland en Texel gaat de komende drie jaar samenwerken met als doel het opbouwen van een agroketen voor zilttolerante aardappelen. Allereerst willen zij onderzoeken met welke teeltwijze het mogelijk is de zilte aardappelteelt op een duurzame manier op te schalen. Daarnaast willen zij werken aan een herkenbare afzet voor hun product.
 meer »

Cranberry19-04-2012:Opschalen cranberryteelt vraagt oplossing onkruidprobleem 

Onkruid is een lastige hindernis bij het opschalen van de cranberryteelt in Nederland. Een groep telers heeft daarom besloten om in netwerkverband te zoeken naar oplossingen, om zonder veel handmatig wiedwerk de eerste fase van de teelt door te komen. Het netwerk zal onder andere proeven gaan doen met afdekmaterialen en onderbegroeiing.

Het bestrijden van het onkruid is het lastigst in de eerste jaren van de teelt, omdat de cranberry dan nog niet het hele perceel bedekt heeft en  meer »

miniknollen pootaardappelen19-04-2012: Winterschade in Nieuwsflits Bommelerfruit 

Zowel fruitbomen als bijen hebben te lijden gehad van de warme aanloop en het koude slot van de winter. De schade tekent zich nu af. Meer hierover, en over andere zaken, in de nieuwsbrief van het praktijknetwerk Bommelerfruit.

 


 meer »

mechanische onkruidbestrijding12-04-2012: Limburgers optimaliseren mechanische onkruidbestrijding

In het praktijknetwerk Mechanische onkruidbestrijding Zuid-Limburg gaan vier akkerbouwers en veehouders uitzoeken hoe zij onkruid kunnen bestrijden, zonder, of met minimale inzet van, chemische middelen. In Zuid-Limburg passen telers niet-kerende grondbewerking toe om erosie te voorkomen. Dit maakt het bestrijden van onkruid lastiger. In het netwerk zijn biologische en gangbare bedrijven vertegenwoordigd.

Binnen het netwerk zullen conventionele  meer »

miniknollen pootaardappelen10-04-2012: Meer halen uit miniknollen 

Hoe haal je zo veel mogelijk nakomelingen uit miniknollen? En hoe zorg je ervoor dat nieuwe partijen ziektevrij blijven? Op deze vragen, en meer, zoekt een groep pootaardappeltelers uit Noord Nederland een antwoord in het praktijknetwerk ‘Optimalisatie teelt vanuit miniknollen’. Samen met de pootgoedhandelshuizen willen zij de kwaliteit van het Nederlandse pootgoed op een hoger plan brengen.

Pootaardappelen worden steeds vaker vermeerderd vanuit miniknollen. Dit zijn knolletjes  meer »

duurzame peren05-04-2012: Duurzame afzet voor duurzaam fruit

Milieuvriendelijk en lokaal geteeld fruit beter aan de man brengen. Dat is het doel van het praktijknetwerk ‘Duurzame afzet voor duurzaam fruit’. De deelnemers zijn acht fruittelers in de regio Utrecht die hun fruit gedeeltelijk afzetten via het handelsbedrijf Slagmaat. Samen met marketingspecialisten willen zij uitzoeken hoe zij hun boodschap beter aan de consument kunnen uitleggen.

Momenteel lukt het de telers en Slagmaat nog onvoldoende om de  meer »

uien-sensoren05-04-2012: Beter uien bewaren met minder energie 

Hoe kun je uien het beste drogen en bewaren? Een groep telers in Flevoland gaat het in een nieuw opgestart praktijknetwerk uitzoeken. Samen met adviseurs werken zij aan een heldere strategie op basis van ervaringen en door het combineren van oude en nieuwe kennis. Behalve een betere kwaliteit uien hebben ze zich als doel gesteld om het energieverbruik bij het drogen ten minste te halveren.

Tussen uientelers bestaan grote verschillen in bewaarstrategie. Adviezen zijn vaak strijdig met  meer »

slim flevoland05-04-2012: Warmwaterbron Koekoekspolder in gebruik genomen

Op 30 maart, tijdens het publieksevenement Kom in de Kas, is de geothermische bron in Koekoekspolder in gebruik genomen. Symbolisch werd de gaskraan door de tuinders dicht gedraaid en werd de pomp van de aardwarmtebron aangezet. De aardwarmtebron kan drie tuinbouwbedrijven voor ongeveer 2/3 in hun warmtebehoefte voorzien. De drie bedrijven werken samen om het gebruik van de bron te optimaliseren en zoveel mogelijk aardwarmte te benutten.

In de afgelopen maanden zijn er vanuit  meer »

Falcon 8-rijige aardappelpootmachine van WM Kartoffeltechnik02-04-2012: Nieuwsflits Bommelfruit  

Ook in het afgelopen jaar is er binnen het Praktijknetwerk Bommelerfruit door fruittelers met enthousiasme en inzet gewerkt aan het verder terugdringen van de milieubelasting richting oppervlaktewater.

In hun nieuwsbrief van maart blikken zij kort terug naar het afgelopen seizoen en geven zij een korte beschrijving van hun plannen voor dit seizoen.


 meer »

slim flevoland27-03-2012: Nieuwe Praktijknetwerken en nieuwe aanvraagronde

Ook in 2012 breidt Praktijknetwerken verder uit: 53 nieuwe kleine netwerken en 20 grote praktijknetwerken zijn door Dienst Regelingen van het Ministerie van EL&I gegund en inmiddels van start. Bij de kleine netwerken zien we een toename van het aantal netwerken in de open teelten en glastuinbouw (inmiddels bijna 50% van totaal) terwijl verbrede landbouw het praktijknetwerken duidelijk heeft gevonden (20% van de nieuwe netwerken).

Net als voorheen biedt Wageningen UR Livestock Research  meer »

© Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw 2011.
Deze website wordt gehost door Wageningen UR en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
Mail vragen en opmerkingen over de Website Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw naar: webmaster.asg@wur.nl