Attentiemail Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw

Indien deze e-mail niet goed wordt weergeven, bekijk dan hier de webversie.
Aan- of afmelden? Klik hier.

Attentiemail 21 juli 2011

Website Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw21-7-2011: De eerste!

Hierbij presenteren we u de eerste attentiemail van Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw. De praktijknetwerken die actief zijn in de tuin- en akkerbouw en boom-, fruit- en bloembollenteelt informeren u graag met hun nieuws. Klik hier voor informatie over de netwerken.
Deze attentiemail verschijnt maandelijks. Wij nodigen u uit deze informatie met anderen te delen en hen te attenderen op de attentiemail. Aanmelden kan via deze link.

Betuwse fruittelers13-7-2011: Betuwse fruittelers willen vogels ‘slim managen’

In de Betuwe is het praktijknetwerk ‘Vogels in Betuws Fruit’ van start gegaan. Vier fruittelers uit het gebied gaan hierin samen met gedragsecologen op zoek naar manieren om de toenemende schade door vogels terug te dringen, zonder de diversiteit aan vogels en het landschap aan te tasten. Zij willen de vogels kortom op een slimme manier ‘managen’.
De Betuwe is bekend om zijn fruitteelt, vooral appels en peren. De condities om fruit te telen zijn er goed. De laatste jaren hebben de telers in het gebied  meer »

aardbeienteelt op stellingen13-7-2011: Aardbeitelers willen drainwater hergebruiken

Een praktijknetwerk van aardbeitelers in Noord-Brabant en Gelderland zoekt uit hoe zij het water en nutriënten uit de drains van hun teelt op stellingen kunnen hergebruiken. Met het water verdwijnt nu 20 tot 30 procent van de nutriënten in het eronder groeiende gras. De telers denken aan hergebruik van het drainwater binnen het systeem, waarbij een langzaam zandfilter wordt toegepast om verspreiding van ziekten te voorkomen of het gebruik van het opgevangen water voor de teelt van aardbeien in de vollegrond. De aanvoer van  meer »

Bommelerfruit11-7-2011: Akkerbouwers gezocht voor SuperOrganisme

Het praktijknetwerk De boerderij als SuperOrganisme is sinds april 2011 actief. 25 biologische melkveehouders werken binnen een samenwerkingsverband aan het ontwikkelen van een bedrijfsconcept dat zoveel mogelijk gebaseerd is op een natuurlijk bedrijfsproces. Het netwerk zoekt nog versterking van akkerbouwers en/of ondernemers met een gemengd bedrijf.
Het concept “leeft” als een zelfstandig superorganisme dat haar input met zo min  meer »

Bio-appels11-7-2011: Bio-fruittelers presenteren zich

Het praktijknetwerk Nieuwe kansen voor biologische appelrassen heeft zich officieel gepresenteerd aan collega-fruittelers. De netwerkdeelnemers deden dat op de Appeldag van DLV en NFO, op donderdag 30 juni. Vele van de ruim 1.000 bezoekers kwamen een kijkje nemen op de stand van het Praktijknetwerk. Naast informatie over het project, en de nieuwe rassen die worden getest door de deelnemende telers, konden zij er terecht voor het proeven van appels van oogst 2010. De appels waren goed op smaak, soms al iets te ver, waardoor het zuurgehalte was weggezakt. Wel  meer »

Bommelerfruit28-6-2011: Duurzaam fruit telen in de Bommelerwaard

In het water- en natuurrijke gebied de Bommelerwaard werken fruittelers samen aan nieuwe, schone technieken voor een duurzame teelt. Als Praktijknetwerk Bommelerfruit houden zij zich bezig met emissieverminderende en residuverminderende technieken op gebied van de gewasbescherming, experimenteren zij met de inzet van de vaste fractie van dierlijke mest en gaan ze samen met imkers op zoek naar bijvriendelijke werkwijzen. Praktijknetwerk Bommelerfruit borduurt voort op het project meer »

Energiegilde22-6-2011: Energieboeren willen stroom opslaan

Negen boeren in Flevoland gaan uitzoeken of zij de elektriciteit die zij met hun windmolens en zonnepanelen opwekken, kunnen opslaan. Het praktijknetwerk, dat zich het Energiegilde noemt, ziet daarbij kansen voor regionale energieknooppunten. Dit zijn centraal geplaatste accu’s waarin ze hun stroom kunnen opslaan en van daaruit aanbieden aan bezitters van elektrische auto’s of andere lokale gebruikers. Het vergaren van kennis over energie-opslagsystemen staat centraal in het netwerk.

Na de reguliere energiebedrijven draagt de landbouw het  meer »

22-6-2011: Schone peen door slimmer wassen en bewaren

Een groep peentelers in Zeeuws Vlaanderen gaat op zoek naar een manier om grauwverkleuring aan te pakken; een uiterlijk gebrek dat de afzet van de wortelen bemoeilijkt. In het praktijknetwerk Schone peen door slimmer wassen en bewaren testen zij de komende jaren een werkwijze waarbij de peen eerst wordt gewassen voordat deze in opslag gaat. Bijkomend voordeel hiervan zijn de lagere opslagkosten.

Peen is een interessant gewas voor de regio Zeeuws Vlaanderen. In het gebied is ruime ervaring met de teelt, en ook loonwerkers en verwerkers zijn ingespeeld op het gewas. De laatste jaren doen zich echter  meer »

CO2 slang21-6-2011: Masterplan CO2 van start

In het praktijknetwerk Masterplan CO2 2020 zoeken glastuinders samen naar mogelijkheden om in te spelen op het slinkende aanbod van CO2. Tuinbouwgewassen produceren meer naarmate de concentratie CO2 in de kas hoger is. Vandaar dat tuinders het koolzuurgas actief aanvoeren. Door meer duurzame productiemethoden neemt de beschikbaarheid van CO2 op de bedrijven de komende jaren echter af.

Beleidsdoelen op gebied van milieu, en de ontwikkeling van gesloten teeltsystemen onder glas, zijn er de oorzaak van dat het aanbod van CO2 in de tuinbouwsector de komende  meer »

Biologische appels16-6-2011: Biologische appeltelers zoeken sterke rassen

Een groep biologische fruittelers gaat in het praktijknetwerk Nieuwe rassen: nieuwe kansen voor biologische appels op zoek naar sterkere appelrassen, die behalve goed te telen ook lang te bewaren zijn. De telers hebben de rassen hard nodig omdat ze op dit moment de supermarkten niet jaarrond kunnen beleveren met de gewenste kwaliteit. Dit duwt consumenten ongewild terug naar het regulier geteelde product.

De biologische appelteelt leunt nog altijd sterk op het gebruik van gangbare rassen, zoals Elstar en Jonagold. Groot nadeel  meer »

Flevoplant16-6-2011: Bouwen aan een vitale bodem

Op intensief bewerkte grond wordt vaak meer organische stof afgebroken dan aangevoerd. Hierdoor verslechteren de groeiomstandigheden voor de plant. Vooral telers op lichte gronden merken dat de bodem in kwaliteit achteruit gaat. Hun opbrengsten worden lager en zij moeten vaker kunstgrepen toepassen om een teelt te laten slagen. Op initiatief van Flevoplant in Ens gaat het grote praktijknetwerk Bouwen aan een vitale bodem van start waarin telers samen de problemen en oplossingen in kaart brengen.

In  meer »

8-6-2011: Aardappelen telen op bedden

De teelt van aardappelen op zandgrond valt of staat met een goede vochtvoorziening. Omdat standaard aardappelruggen snel uitdrogen, wil een groep akkerbouwers in Brabant toe naar aardappelteelt op bedden. Dit gebeurt al op kleine schaal. De brede bedden houden beter vocht vast, leiden tot minder misvormde en groene knollen en het gewas kan met minder stikstof toe. De technische ontwikkeling staat echter stil. Het praktijknetwerk Optimalisatie beddenteelt op droge zandgrond wil daar verandering in brengen, allereerst door het ontwikkelen van een aangepaste pootmachine.

De twee aanvragers van het praktijknetwerk  meer »

Duurzame akkerrand31-5-2011: Meer halen uit akkerranden

Acht agrarische ondernemers in Zuidwest-Nederland gaan in het praktijknetwerk Duurzame Akkerrand met hulp van DLV Plant uitzoeken of zij akkerranden tot waarde kunnen brengen. Op dit moment wegen de vergoedingen niet op tegen het verlies aan teeltoppervlak. De ondernemers denken meer voordeel te kunnen halen uit de randen door meerdere functies te combineren. Zo kan de vegetatie dienen als vanggewas, energieleverancier en schuilplaats voor natuurlijke vijanden, kan zij emissies uit het perceel opvangen en tegelijkertijd bijdragen aan landschappelijke  meer »

carpoolplaats13-5-2011: Netwerk Niet Kerende Grondbewerking zoekt deelnemers

Binnen de regeling Praktijknetwerken gaat een groot netwerk van start rond het thema Niet Kerende Grondbewerking (NKG). Het achterwege laten van ploegen als hoofdgrondbewerking houdt veel telers bezig, omdat diverse onderzoeken aantonen dat meerjarige NKG leidt tot een betere draagkracht, minder erosie door wind en water, meer waterinfiltratie, een hoger organische-stofgehalte, een actiever en meer divers bodemleven en lagere kosten voor brandstof, mechanisatie en arbeid. Het probleem is echter dat de kennis erg versnipperd is. Iedere  meer »

carpoolplaats12-5-2011: Laanbomen mechanisch snoeien

Snoeien is in de teelt van laanbomen een tijdrovende en kostbare klus. Technisch moet het mogelijk zijn om deze handeling te mechaniseren. Dit is voor boomkwekers echter alleen een optie als het eindresultaat ook door de markt geaccepteerd wordt. Op initiatief van boomkwekerijen Combinatie Mauritz en Huverba in Opheusden gaat er een praktijknetwerk van start waarin de mogelijkheden voor mechanische snoei onderzocht worden.

 meer »

carpoolplaats12-5-2011: Boomteelt in goten rijp voor de praktijk

In de afgelopen jaren heeft de boomkwekerijsector op onderzoeks schaal ervaring opgedaan met teelt in goten. Het nieuwe teeltsysteem, waarbij los van de grond wordt geteeld, blijkt vele voordelen te hebben op gebied van zowel arbeid, logistiek, milieu als productkwaliteit en trekt dan ook veel belangstelling van het vakpubliek. Om het systeem verder te optimaliseren en robuust te maken gaat er een praktijknetwerk van start waarin pioniers en kennisleveranciers met elkaar samenwerken.

De aanzet tot het nieuwe teeltsysteem komt voort uit een project rond  meer »

carpoolplaats11-5-2011: Brabantse boomkwekers werken aan duurzaamheid

In de regio Midden-Brabant is veel discussie over hoe een duurzame boomteelt er uit moet zien. Kwekers zijn, vaak nog individueel, bezig met de vraag hoe zij dit op hun bedrijf concreet kunnen vormgeven. Maar ook de maatschappelijke omgeving heeft er zo zijn ideeën over. In het praktijknetwerk ‘Duurzame boomteelt in de praktijk’ werken boomtelers samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties aan de invulling ervan.

Het doel van het praktijknetwerk is te komen tot een situatie waarin boomkwekers op een  meer »

carpoolplaats11-5-2011: Carpoolplaats voor boomkwekerijproducten

Op initiatief van boomkwekerij Van den Hurk gaat een groep Brabantse boomkwekers uitzoeken of zij het transport van hun producten kan combineren.
Om de kosten te drukken, houden winkels en tuincentra steeds kleinere voorraden aan. Bomen- en plantenkwekers zijn hierdoor gedwongen om vaker kleine partijen af te leveren. Dit leidt tot meer transportbewegingen, meer vervoer van ‘lucht’ en hogere kosten voor Brabantse kwekers, die relatief ver van de handels- en verdeelcentra in het Westen zitten.

Bij sommige Brabantse kwekers vertrekt er meerdere malen per dag een  meer »

© Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw 2011.
Deze website wordt gehost door Wageningen UR en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
Mail vragen en opmerkingen over de Website Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw naar: webmaster.asg@wur.nl